Почетна страница За будуће студенте Упис на докторске студије Конкурс

Докторске академске студије

Конкурс за упис студената на докторске академске студије у школској 2021/2022. години

Оригинални текст конкурса Пријавни лист за конкурс за упис на докторске студије 2021/2022. година

На прву годину докторских академских студија у школској 2021/2022. години може се уписати укупно 14 студенaтa, и то:
- 6 студената чије се образовање финансира из буџета и
- 8 самофинансирајућих студената.

На поједине студијске програме може се уписати следећи број студената:

Студијски програм

Буџет

Самоф.

Укупно

Школарина

(динара)

Школарина
за стране
држављане
(евра)

1. Eкономија

3

3

6

220.000,00

3.000,00

2. Пословна економија
и менаџмент

2

4

6

220.000,00

3.000,00

3. Пословна информатика

1

1

2

220.000,00

3.000,00

Укупно:

6

8

14

 

 

Студијски програм

Буџет

Самоф.

Укупно

Школарина

(динара)

Школарина
за стране
држављане
(евра)

1. Eкономија

3

3

6

220.000,00

3.000,00

2. Пословна економија
и менаџмент

2

4

6

220.000,00

3.000,00

3. Пословна информатика

1

1

2

220.000,00

3.000,00

Укупно:

6

8

14

 

 


На истом степену студија студент може бити уписан у прву годину студија у статусу студента чије се студије финансирају из буџета само једанпут.

У прву годину докторских студија може се уписати лице које има:
1. завршене мастер академске студије, односно интегрисане академске студије са најмање 300 ЕСПБ бодова, односно завршене најмање четворогодишње студије по прописима који су важили до ступања на снагу Закона о високом образовању („Сл. гласник РС”, бр. 76/05, 100/07 –аутентично тумачење, 97/08, 44/10, 93/12, 89/13, 99/14, 45/15 –аутентично тумачење, 68/15 и 87/16), и просечну оцену најмање 8,00 уписану и у дипломи основних академских и дипломи мастер академских студија, из исте или сродне области студијског програма докторских студија на који конкурише, или
2. академски назив магистра наука, из исте или сродне области студијског програма докторских студија на који конкурише.

У случају да се на конкурс за упис у прву годину докторских студија не јави довољан број кандидата који испуњава услове из претходног става, факултет може да упише кандидата који не испуњава услове у погледу просечне оцене у складу са одговарајућом одлуком Наставно-научног већа Факултета, која не би била у супротности са Статутом Факултета и Законом о високом образовању и при чијем доношењу би се узели у обзир специфичности, потребе и могућности Факултета.

Први конкурсни рок:

 • пријављивање кандидата:

од 15. септембра до 15. октобра 2021. године (од 10:00 до 14:00 час.)

 • објављивање прелиминарне ранг-листе:
 1. октобар 2021. године
 • рок за подношење жалби:
 1. октобар 2021. године
 • објављивање коначне ранг-листе:
 1. октобар 2021. године
 • упис кандидата:
 1. и 28. октобар 2021. године

 

Други конкурсни рок:

 • пријављивање кандидата:
 1. октобар 2021. године (од 10:00 до 14:00 часова)
 • објављивање прелиминарне ранг-листе:
 1. новембар 2021. године
 • рок за подношење жалби:
 1. новембар 2021. године
 • објављивање коначне ранг-листе:
 1. новембар 2021. године
 • упис кандидата:
 1. новембар 2021. године

Кандидати приликом пријаве подносе на увид оригинална документа, а уз Пријавни лист (који се добија на Факултету), кандидати подносе неоверене фотокопије следећих докумената: - Дипломе, односно Уверења о завршеним основним академским и мастер академским студијама,
- Уверења о положеним испитима са исказаном укупном просечном оценом у току основних академских и мастер академских студија, односно Уверења о свим положеним испитима са сваког од претходних нивоа студија;
- Радну биографију;
- Личну карту (која се подноси на увид) и фотокопију личне карте (у случају чиповане личне карте потребно је доставити очитану личну карту);
- Доказ о уплати трошкова пријаве на конкурс – износ 3.000,00 динара на жиро рачун број 840-5334760-72 (Позив на број: докторске).

Приликом уписа фотокопије докумената се морају заменити оригиналним документима или, у оправданим случајевима, овереним фотокопијама докумената.

Напомена: Дипломе, односно уверења о завршеним основним и мастер академским студијама обавезно треба да садрже доказе о томе када је студент први пут уписао сваки од претходних нивоа студија, односно доказ на основу којег се може тачно утврдити почетак и завршетак претходног нивоа студија. Такође, уверења о положеним испитима треба да садрже све положене испите са оценама које су обрачунате у просечну оцену наведену на дипломама са претходних нивоа студија. Напред наведено посебно се односи на студенте који су у току свог студирања извршили прелазак са једне на другу високошколску установу (односно са једног на други студијски програм), или завршили један ниво студија а потом други. У овом случају потребно је доставити све претходно стечене дипломе (уверења), а не само последње стечену. У случају да, на основу поднете документације на Конкурс, не може да се утврди тачна дужина студирања кандидата на претходном нивоу студија, или просечна оцена, Факултет задржава право да од кандидата затражи додатну документацију на основу које би се могло извршити раниграње, а уколико се и на основу додатне документације не може утврдити тачна дужина студирања кандидата и просечна оцена или кандидат не достави додатну документацију, Факултет задржава право да одбаци овакву пријаву као непотпуну и не изврши рангирање кандидата.

- Трошкови пријаве на конкурс: 3.000,00 динара
- Трошкови полагања допунских и диференцијалних испита: 6.600,00 динара
- Трошкови уписа: 12.100,00 динара
- Школарина: 220.000,00 динара

Начин бодовања за кандидате који конкуришу са завршеним основним и мастер академским студијама:

Редослед кандидата за упис у прву годину докторских студија, за сваки студијски програм се утврђује на основу укупног броја бодова, које је кандидат остварио на основу просечних оцена кандидата остварених на основним академским и мастер академским студијама и укупне дужине студирања основних академских и мастер академских студија кандидата изражених у месецима.

Дужина студирања основних академских студија кандидата је време које је кандидат провео од почетка школске године у којој је уписан до датума завршетка основних академских студија, који представља датум одбране завршног рада основних академских студија.

Дужина студирања мастер академских студија кандидата је време које је кандидат провео од почетка школске године у којој је уписан на мастер академске студије до датума завршетка мастер академских студија, који представља датум одбране завршног рада мастер академских студија.

Укупан број бодова рачуна се на основу следеће формуле:

Укупна дужина редовног трајања основних и мастер студија, односно укупна дужина студирања основних и мастер студија кандидата, изражава се бројем месеци студирања (започети месец студирања се рачуна као цео месец) а укупна просечна оцена основних и мастер студија обухвата све оцене остварене на оба претходна нивоа студија и рачуна се заокруживањем на две децимале.

 

Начин бодовања за кандидате који конкуришу са завршеним најмање четворогодишњим студијама по прописима који су важили до ступања на снагу Закона о високом образовању:

Редослед кандидата за упис у прву годину докторских студија, за сваки студијски програм се утврђује на основу укупног броја бодова које је кандидат остварио на основу просечне оцене кандидата остварене на студијама по прописима који су важили до ступања на снагу Закона о високом образовању и дужине студирања на наведеним студијама кандидата, изражених у месецима. Укупан број бодова рачуна се на основу следеће формуле:

Дужина студирања кандидата је време које је кандидат провео од почетка школске године у којој је уписан до датума завршетка основних академских студија, који представља датум одбране дипломског рада.

Дужина редовног трајања студија, односно дужина студирања кандидата, изражава се бројем месеци студирања (започети месец студирања се рачуна као цео месец) а просечна оцена студија се рачуна заокруживањем на две децимале.

Приговор на ранг листу се подноси декану у року од 36 сати од објављивања прелиминарне ранг листе, лично на Економском факултету у Суботици. Декан доноси решење по приговору у року од 24 сата од пријема приговора. На решење декана кандидат има право писане жалбе Савету Факултета, која се предаје лично, у року од 24 часа од пријема решења. Савет Факултета решава жалбе у року од два дана од дана њеног пријема.

Скреће се пажња кандидатима да се неблаговремено поднети приговори неће уважити.

Страни држављани имају право учешћа на конкурсу под истим условима као и држављани Републике Србије у погледу претходног образовања. Приликом пријављивања на конкурс, кандидати подносе високошколска документа за које је претходно извршен поступак признавања. Уколико се поступак признавања не заврши до тренутка пријаве на конкурс, кандидати могу донети потврду да је признавање у току, али у тренутку њиховог уписа поступак признавања високошколских докумената мора бити завршен.
Страни држављанин плаћа школарину у току целог школовања, осим ако међународним споразумом или билатералним споразумом универзитета или факултета није другачије одређено.
Страни држављанин може се уписати на студијски програм уколико приликом уписа поднесе доказ:
- да је здравствено осигуран за школску годину коју уписује;
- да влада језиком студија, што се доказује уверењем овлашћене комисије.

Контакт телефон за добијање додатних информација:
+381 24 628 041

Универзитет у Новом Саду Економски факултет у Суботици Copyright @ 2021.
Пратите нас
Поделите
Обратите се

Поделите страницу
Share on Viber Share on Facebook Tweet
Претражите ef.uns.ac.rs
Изаберите језик